Faaliyetlerimizin genel çerçevesi şöyledir;

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince,

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  • Defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
  • Muhasebe sistemlerini kurmak geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapma, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzer işleri yapmak.

 

  1. Vergi ve Mali hukuk Hizmetleri
  2. Denetim Hizmetleri
  3. Risk ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri
  4. UFRS Raporlaması
  5. Halka Arz
  6. Genel Kurul Danışmanlık Hizmetleri